วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

  2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

   อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

  5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

  7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

  8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

  10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%

  เทคนิควิธีสอน

  2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน

  2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 

        การซักถาม

        การอภิปราย

        การทำแบบฝึกหัด

        การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

ความมีเหตุผล

ความพอประมาณ

ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

  เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

  เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่   ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

- ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย

- สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

  ห้องสมุด

  อินเตอร์เน็ต

  เอกสารประกอบการสอน

  ตัวอย่างเว็บบล็อก

  สื่อของจริง ของตัวอย่าง

   ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

         การวัดผล

1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %

1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %

1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %

1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %

1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %

1.5 สอบปลายภาค 20 %


  การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A

ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+

ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B

ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+

ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C

ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+

ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D

ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับ

9 ความคิดเห็น:

 1. หัวบล๊อคดีครับ แต่ควรจะปรับตัวหนังสือให้มีขนาดเหมือนสม หัวข้อน่าจะใหญ่กว่านี้ครับ ส่วนเรื่องเนิ้อหา ไม่มีการดึงดูด ผู้อ่านเช่นสีตัวหนังสือ เป็นต้น
  ละก็ควรจัดเรียกตัวหนังสือใหม่ด้วยครับ

  ตอบลบ
 2. หัวบล็อกสวยแต่ตัวหนังสือมันขาดนะ ส่วนเนื้อหาตัวหนังสือไม่ค่อยมีสีสัน ทำให้ไม่ค่อยน่าสนใจ แล้วก็จัดตัวอักษรใหม่ให้ดูเรียบร้อย ควรจะใส่คำทักทายหน่อยนะ โดยรวมสวย ดูสบายตาดี

  ตอบลบ
 3. หัวบล็อกออกแบบได้สวย ตัวหนังสือเด่นชัด แต่น่าจะปรับความกว้างใหม่ ให้เข้ากับบล็อก ส่วนของเนื้อหา มีสีสัน ควรจัดแต่ง มากกว่านี้ จะได้ดูน่าสนใน ด้านข้าง มีวิดิโอ รูปภาพ ครบ แต่วิดีโอควรปรับขนาดเล็กกว่านี้นะ ^^

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกสวยจ๊ะ เนื้อหาครบแน่นและเด่นชัด แต่จัดระเบียบของบทความนิดหน่อยนะให้ดูมีสัดส่วนหน่อย โดยรวมแล้วดีมากจ๊ะ

  ตอบลบ
 5. บล็อกนี้น่ะ เริ่มจากหัวบล็อกใช้สีสันที่สวยงามดีอ่านง่ายน่าสนใจ เค้าว่าตรามหาลัยมันใหญ่ไปนะจะทำให้เด่นกว่่าหัวขอ
  ส่วนตัวหนัวสือก็อ่านใช้สีที่อ่านงานสบายาดีจ้า แต่ควรจะใช้สีที่ เข้มหน่อยน่ะเพราะว่าถ้าพื้นหลังอ่อนจะทำให้อ่านไม่รู้เรื่องอ่ะ โดยรวมก็ถือว่าดีแร้วค่ะ^^

  ตอบลบ
 6. หัวบล๊อกสวยครับ แต่ตัวหนังสือเล็กไปนะและการจัดวางตัวหนังสือยังไม่สมดุลกันเท่าไหร่ครับ แต่ดูรวมๆแล้วสวยดูสบายตาดีครับ

  ตอบลบ
 7. สวัสดีคะ! เริ่มจากหัวบล็อกเลยนะคะ สีเด่นมากเลยคะ การจัดตัวอักษรเล็กใหญ่ โอเคเลย เว้นเสียแต่สีตรงเนื้อหา
  ยังดูไม่ดึงดูดความสนใจเท่าไหรและตัวหนังสือยังเล็กไป ทำให้อ่านยากคะ เนื้อหาครบถ้วนแล้ว คลิปวิดีโอพร้อมคะโดยรวมแล้วแก้อีกนิดหน่อยถือว่าดีเลย

  ตอบลบ
 8. ก็ขอสวัสดีน่ะคับ จากการที่ได้สำรวจดูน่ะคับ ส่วนของหัวบล็อกออกเเบบค่อนข้างดีมากน่ะคับ แถบทั้งสองข้างดูเเล้วครบถ้วนสมบูรเเละเนื้อหาเกี่ยวข้องกับหัวข้อคับ สีตัวอักษรเข้ากับเนื้อหาดีน่ะคับ เทมเพลตเลือกได้ดีน่ะคับ เหมาะสมกันดี จาภาพรวมน่ะคับ เอาไเลยคับ 8.5 คับ เอิ้กๆๆๆ

  ตอบลบ
 9. สวัสดีครับคุณ thasnai charasri คอมเม้นมีดังนี้ครับ
  หน้าปกสวย ใช้ได้ครับ ง่ายๆสบายตาดีครับ
  ภาพพื้นหลังง่ายสบายตาดี ครับ
  ตัวหนังสือ ก็ ok นะ ถือว่าพอดี พออ่านได้
  ทำได้ดีเลยทีเดียวครับ จุฟๆ

  ตอบลบ