วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556

คำอธิบายรายวิชาคำอธิบายรายวิชา

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา ที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ การสร้าง การออกแบบ การนำไปใช้ การประเมินผล การปรับปรุงนวัตกรรม สามารถเลือกใช้ ออกแบบ สร้าง ปรับปรุงนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียน


วัตถุประสงค์

เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้

  1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ และแนวคิดนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษาได้

  2. อธิบายบทบาท คุณค่า ประเภท และประโยชน์ของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษาได้

   อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  4. บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน

  5. บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้ การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัยได้

  6. วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้

  7. ยกตัวอย่างนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้

  8. ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  9. ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้

  10. ประเมินผลนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้

  12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้


เนื้อหาบทเรียน

หน่วยการเรียนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ความสำคัญของนวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

หน่วยการเรียนที่ 3 สื่อการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 4 วิธีระบบ

หน่วยการเรียนที่ 5 จิตวิทยาการเรียนการสอน

หน่วยการเรียนที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

หน่วยการเรียนที่ 7 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)

หน่วยการเรียนที่ 8 หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

หน่วยการเรียนที่ 9 สื่อมัลติมีเดีย (Multi-Media)

หน่วยการเรียนที่ 10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน


กิจกรรมการเรียนการสอน

  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face or Traditional Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์โดยใช้เว็บบล็อก (Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%

  เทคนิควิธีสอน

  2.1 การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน

  2.2 การมอบหมายงาน การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

  2.3 การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 

        การซักถาม

        การอภิปราย

        การทำแบบฝึกหัด

        การแสดงผลงาน


การบูรณาการกับความพอเพียง

ความมีเหตุผล

ความพอประมาณ

ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี

  เงื่อนไขความรู้ : รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง

  เงื่อนไขคุณธรรม : ซื่อสัตย์ แบ่งปัน


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่   ความซื่อสัตย์ โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียนการสอนทุกขั้นตอน เช่น

- ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน

- มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ

- ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์

- ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน

- มีความคิดสร้างสรรค์

- มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย

- สุภาพ เสรีภาพ อ่อนน้อม และให้เกียรติผู้อื่น

แหล่งเรียนรู้

  ห้องสมุด

  อินเตอร์เน็ต

  เอกสารประกอบการสอน

  ตัวอย่างเว็บบล็อก

  สื่อของจริง ของตัวอย่าง

   ชุมชนท้องถิ่น


การวัดและประเมินผล

         การวัดผล

1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์) 10 %

1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน (รายบุคคล) 10 %

1.3 เว็บบล็อก (รายบุคคล) 20 %

1.4 เว็บบล็อก (กลุ่ม) 20 %

1.4 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน 20 %

1.5 สอบปลายภาค 20 %


  การประเมินผล

ระดับคะแนน 80 – 100 ค่าระดับคะแนน A

ระดับคะแนน 75 – 79 ค่าระดับคะแนน B+

ระดับคะแนน 70 – 74 ค่าระดับคะแนน B

ระดับคะแนน 65 – 69 ค่าระดับคะแนน C+

ระดับคะแนน 60 – 64 ค่าระดับคะแนน C

ระดับคะแนน 55 – 59 ค่าระดับคะแนน D+

ระดับคะแนน 50 – 54 ค่าระดับคะแนน D

ระดับคะแนน 0 – 49 ค่าระดับ